Marian Mroczko

Marian Mroczko (ur. 22 grudnia 1938 w Boryni woj. lwowskie) – polski historyk, prof. zw. dr hab. Specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX w., dziejach polskiej myśli politycznej, historii stosunków międzynarodowych, biografistyce.

Biografia

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1963). Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim 1972), habilitował się na Uniwersytecie Gdańskim (1981). Adiunkt w Instytucie Historii UG (1974-1982), docent (1982-1991), profesor nadzwyczajny UG (1991-1995), profesor tytularny (od 1995), profesor zwyczajny (od 2000). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego – prodziekan Wydziału Humanistycznego UG (1984-1990), dyrektor Instytutu Historii UG (1993-1996), kierownik Zakładu Historii Najnowszej Polski (1997-2004) oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku (członek Senatu (2004-2010), kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej (2005-2010).

Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1985), w latach 1993-2007 członek Zarządu i przewodniczący Wydziału I GTN; Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1976), w latach 1982-1985 oraz 2003-2006 członek Zarządu Głównego PTH; Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 1998), Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (od 1980), Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (od 1984), Instytutu Bałtyckiego (od 1994), Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (od 2005). W latach 1998-2004 był członkiem zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Był ponadto członkiem: Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (1996-2006).

Wypromował ponad 300 magistrów, był promotorem 8 pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich. Występował jako recenzent w 35 przewodach doktorskich i 25 przewodach habilitacyjnych. Oceniał też około 20 wniosków o nadanie tytułu profesora lub stanowisk profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Jest autorem ponad 160 prac naukowych.

Ważniejsze publikacje

Monografie

 • Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977, ss. 263.
 • Problemy kształtowania myśli zachodniej w Drugiej Rzeczypospolitej, Gdańsk 1981, ss. 347.
 • Polska myśl zachodnia 1918-1939. Kształtowanie i upowszechnianie, Poznań 1986, ss. 429.
 • Lwów. Zarys dziejów i zabytki, Gdańsk 1992, 127.
 • Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939, Gdańsk 1994, ss. 301.
 • Stanisław Kozicki (1876-1958). Biografia polityczna, Gdańsk 1999, ss. 352.
 • Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna, Słupsk 2008, (wydanie II, 2010), ss. 272.

Wydawnictwa źródłowe

 • Stanisław Kozicki, Pamiętnik 1876-1939. Opracowanie, przedmowa i przypisy Marian Mroczko, Słupsk 2009, ss. 631.

Redakcje

 • W 70-lecie niepodległości, pod red. M. Mroczki, Gdańsk 1989, ss. 87.
 • Gdańsk 1945. Zbiór studiów pod red. M. Mroczki, Gdańsk 1996, ss. 126.
 • Górny Śląsk i Pomorze dwa symbole niezależności Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały VI ogólnopolskiego seminarium historyków powstań śląskich i plebiscytu zorganizowanego w Bytomiu w dniu 18 maja 1994 roku. Praca zbiorowa pod red. M. Mroczki, Bytom 1996, ss. 224.
 • Gdańsk w gospodarce i kulturze europejskiej. Zbiór studiów pod red. M. Mroczki, Gdańsk 1997, ss. 188.
 • Na rozstajach dróg. Gdańsk między Niemcami a Polską (1920-1939). Zbiór studiów pod red. M. Mroczki, Gdańsk 1998, ss. 234.
 • Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, pod redakcją M. Mroczki, Gdańsk 2001, ss. 566.

Wybrane artykuły i materiały

 • Związek Obrony Kresów Zachodnich wobec działalności mniejszości niemieckiej w Polsce (1921-1934), „Przegląd Zachodni” 1973, nr 3, s. 84-111;
 • Działalność kulturalno-oświatowa Związku Obrony Kresów Zachodnich wśród Polaków w Niemczech w latach 1921-1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1975, nr 1, s. 9-28;
 • Działalność Komitetu Obrony Górnego Śląska w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim w latach 1919-1921, „Zapiski Historyczne” 1975, nr 2, s. 55-83; 4. Stosunki Narodowościowe na Pomorzu w latach 1920-1939, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego), Historia nr 4, 1975, s.85-101;
 • Z działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich – Polskiego Związku Zachodniego na pograniczu Prus Wschodnich w latach 1921-1939, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1977, nr 2, s. 197-214.
 • Finansowe aspekty niemieckiego tranzytu kolejowego przez Pomorze Gdańskie w latach 1919-1939, „Zapiski Historyczne” 1979, nr 3, s. 131-156;
 • Udział instytucji i stowarzyszeń pomorskich w kształtowaniu i upowszechnianiu myśli zachodniej (1920-1939), „Zapiski Historyczne” 1980, nr 4, s. 71-96;
 • Zygmunt Wojciechowski jako historyk ziem zachodnich oraz stosunków polsko-niemieckich, „Przegląd Zachodni” 1985, nr 1, s. 98-113;
 • Die politische Idee des Verbandes zum Schutze der Westgebiete des Polnischen Westverbandes (1921-1939), „Polnische Weststudien” 1985, Bd. IV, H. 1, S. 97-116;
 • Kwestia dostępu do morza w polskiej myśli politycznej okresu I i II wojny światowej, [w:] Wizje przyszłej Polski w myśli politycznej lat I i II wojny światowej. Materiały konferencji naukowej w Gdańsku-Sobieszewie (październik 1989 r.) pod red. Mieczysława Tantego, Warszawa 1990, s. 166-186; * Die Polnische Post in der Freien Stadt Danzig und ihre Verteidigung am 1. September 1939, „Sequenz” (Nancy) 1992, No 5, S. 73-84;
 • Pelpliński „Pielgrzym” wobec stosunków polsko-niemieckich (1920-1925), [w:] Pomorze – Polska – Europa. Studia z dziejów XIX i XX wieku, Toruń 1995, s. 133-148;
 • Instytucjonalne aspekty polskich badań zachodnich 1918-1939, [w:] Niemcy w Łodzi do 1939 roku, pod red. M. Wilka, Łódź 1996, s. 147-158;
 • Wpływ inwestycji zbrojeniowych na rozwój gospodarczy Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Bałtyckie”. Historia, t. III, Koszalin 1998, s. 295-312; * Ruch przeciwalkoholowy na Pomorzu w latach 1920-1939, „Universitas Gedanensis” 1999, nr 1-2, s. 249-258;
 • Programy i zainteresowania terytorialne 1918-1944-1989, [w:] U progu niepodległości 1918-1989. Zbiór studiów pod redakcją Romana Wapińskiego, Gdańsk 1999, ss. 47-65;
 • Eugeniusz Kwiatkowski wobec problemów polskiej myśli zachodniej, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne. Pod red. G. Straucholda, Wrocław 2003, s. 15-29;
 • Terytorium Polski w geopolitycznych rozważaniach Eugeniusza Romera, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008, nr 2, s. 5-18;
 • O przyczynach militarnej bezczynności Francji wobec niemieckiego najazdu na Polskę we wrześniu 1939 roku, [w:] Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne… Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesorowi Karolowi Olejnikowi, pod red. Z. Pilarczyka i M. Franza, Toruń 2008, s. 403-413;
 • Profesor Roman Wapiński jako uczony i wychowawca. [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Pod red. A. Drzewieckiego i E. Koko, Gdańsk-Gdynia 2010, s. 17-27.

Źródła

 • Biogram i bibliografia prac: Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, red. M. Hejger i W. Skóra, Pruszcz Gdański – Słupsk 2010
 • Marian Mroczko w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)

Incoming search terms:

Category: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>